Slovenská katolícka charita
 
Slovenská katolícka charita (ďalej len „SKCH“) ako účelové zariadenie Katolíckej cirkvi na Slovensku, zriadené Konferenciou biskupov Slovenska (ďalej len „KBS“) podľa zákona 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností a kánonu 312 a kánonu 116 Kódexu kanonického práva, je samostatnou právnickou osobou.
 
V zmysle Kódexu kánonického práva je SKCH konfederáciou verejných združení. Členmi SKCH sú Bratislavská arcidiecézna charita, Trnavská arcidiecézna charita, Arcidiecézna charita Košice, Gréckokatolícka charita Prešov, Diecézna charita Nitra, Diecézna charita Žilina, Diecézna charita Banská Bystrica, Diecézna charita Rožňava, Spišská katolícka charita, Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice (ďalej len „diecézne charity“). Diecézne charity ako účelové zariadenia cirkvi a náboženskej spoločnosti, sú zriadené jednotlivými biskupmi podľa zákona 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností, sú samostatnými právnickými osobami.
 
Záväzným dokumentom pre spracúvanie osobných údajov v  SKCH a v diecéznych charitách je Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike. Týmto dokumentom SKCH a diecézne charity preukazujú, že spracúvajú osobné údaje v súlade s aktuálne platnou právnou úpravou, najmä Zákonom 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Dotknutá osoba berie na vedomie, že má právo požadovať od SKCH a diecéznych charít (ďalej len „prevádzkovateľ“) prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z.. Dotknutá osoba berie na vedomie, že u prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu a že poskytnuté osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez súhlasu. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Zodpovedná osoba je uvedená na tomto mieste.
Dotknutá osoba môže súhlasiť s ďalším spracovaním poskytnutých osobných údajov pre účely informovania o ďalších aktivitách prevádzkovateľa, zasielanie dokumentov, newslettera, tlačových a iných informácií. Poskytnutý súhlas na tieto účely je možné kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje na základe súhlasu môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely.
 
Z novej legislatívy o ochrane osobných údajov vyplývajú SKCH a diecéznym charitám nasledovné povinnosti: 
1. Ak v rámci vykonávanej činnosti nemáte zákonný podklad na spracúvanie osobných údajov, musíte zabezpečiť písomný súhlas dotknutej osoby. (Vzor súhlas)
2. Povinnosť zverejniť odkaz na link na webovej stránke SKCH a diecéznych charít.
3. Uviesť na webovej stránke SKCH a diecéznych charít kontakt na osobu na ktorú sa môže ktokoľvek z verejnosti obrátiť so žiadosťou podľa zákona (či sú o jej osobe spracúvané údaje, ak áno, na základe akého právneho dôvodu, na aký účel; Ak je odpoveď na položené otázky v žiadosti zjavná, je možné osobu odkázať iba na zverejnené pravidlá politiky ochrany osobných údajov).
4. Povinnosť poučiť všetky osoby, ktoré prichádzajú do kontaktu s osobnými údajmi o zachovávaní mlčanlivosti ako aj o ochrane osobných údajov. (Ak sú vo fyzických knihách, nemali by byť prístupné bez dozoru, ale napríklad zamykané v skrini/kancelárii. Osobitné bezpečnostné prvky sa týkajú ochrany počítačov a IT techniky). (Vzor poučenie)
5. Ak používate kamerové záznamy alebo techniku na zaznamenávanie biometrických údajov (dochádzkové systémy na odtlačok prsta, sietnice), musíte zabezpečiť s dodávateľskou firmou dodanie riadnej dokumentácie k tejto technike, z ktorej bude zrejmé zabezpečenie pred útokmi tretích osôb ako aj doba uchovávania údajov alebo automatického premazávania. Musíte vyčleniť osoby, ktoré majú právo prehliadať si tieto zozbierané údaje. S dochádzkovým systémom na biometrické údaje nemusí zamestnanec súhlasiť. 
6. Vyplníte tlačivo „Záznam o spracovateľských činnostiach“ a uložíte si ho do agendy riadenia.
7. Pozor! Zákaz používania rodného čísla, ak to nežiada osobitný predpis (napríklad zamestnanecká agenda).
8. Upozorniť/stručne vyškoliť v oblasti základných zásad ochrany osobných údajov všetky osoby, na ktoré sa povinnosti vzťahujú.
9. Nahlásiť bezpečnostný incident, ihneď po tom ako ste sa o ňom dozvedeli zodpovednej osobe, aby táto mohla postupovať v zmysle § 40 zákona č. 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov
10. Pokuty môžu dosiahnuť až 20 mil. EUR.

----------
 
Osobitné pravidlá pre účely Registrácie utečencov z Ukrajiny na území SR za účelom poskytnutia pomoci
 
1. Účel spracúvania osobných údajov: 
- poskytnutie materiálnej / nemateriálnej pomoci
- evidencia prijímateľov pomoci
- overenie spokojnosti s poskytnutou služby
- vedenie štatistiky o počte prijímateľoch pomoci a poskytnutej pomoci
 
 2. Právny základ spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje uvedené v registračnom formulári sú vyžadované výlučne v rozsahu na splnenie vyššie definovaného účelu na základe žiadosti dotknutej osoby, ktorá vyplnením formulárra žiada konkrétny typ požadovanej pomoci,
 
3. Rozsah údajov je daný obsahom samotného formulára a môže sa podľa potreby v čase meniť.
 
4. Osobné údaje z informačného systému sú poskytované sprostredkovateľom, ktorými sú jednotlivé diecézne a arcidiecézne charity. Elektronickú verziu i informačný systém a jeho ochranu zabezpečuje  Go4IT, s.r.o., Mesačná 828/12A, 010 04 Žilina, IČO 51 253 607 
 
5. Informácie dotknutej osobe o jej právach:
Máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z. U prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov prevádzkovateľ vykonáva aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa, ktorými sú zmluvné subjekty Go4IT, s.r.o.
 
Likvidácia osobných údajov:
Osobné údaje budú zničené v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov ihneď, ako pominie účel ich spracovania.