Vzťahy medzi Katolíckou cirkvou v Slovenskej republike a Slovenskou republikou upravuje Základná zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou. Katolícku cirkev v Slovenskej republike reprezentujú Rímskokatolícka cirkev a Gréckokatolícka cirkev, tak ako sú zaregistrované na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.
 
Spoločnou zodpovednou osobou pre oba subjekty je: 

Konferencia biskupov Slovenska
Kapitulská 11
P.O.BOX 113
814 99 Bratislava
IČO: 00684325
DIČ: 2020804841
email: dpo @ kbs.sk
tel.: +421 2 59 20 65 01


Nahlasovanie závažného bezpečnostného incidentu
 
Prevádzkovateľ je povinný oznámiť úradu porušenie ochrany osobných údajov do 72 hodín po tom, ako sa o ňom dozvedel ak  je pravdepodobné, že porušenie ochrany osobných údajov povedie k riziku pre práva fyzickej osoby. 
 
Všetky cirkevné subjekty nahlasujú bezpečnostný incident Zodpovednej osobe na tu uvedených kontaktoch IHNEĎ, ako sa o ňom dozvedeli, aby mohla byť zachovaná 72 hodinová lehota medzi zistením incidentu a jeho nahlásením Úradu zo strany Konferencie biskupov Slovenska ako zodpovednej osoby pre cirkev.