Práva dotknutých osôb vymedzuje Zákon 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov .
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Dotknuté osoby majú právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z.. U prevádzkovateľa, ktorý je špecifikovaný v záväzných predpisoch cirkvi nedochádza k profilovaniu. Kontaktná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na webovom sídle prevádzkovateľa. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa.

Žiadosti v zmysle uvedených právnych predpisov adresujte zodpovednej osobe.
Zodpovedná osoba vybavuje podnety v otázkach týkajúcich sa osobných údajov dotktnutých osôb pre Rímskokatolícku cirkev, Gréckokatolícku cirkev a ostatné právnické osoby, ktoré si právnu subjektivitu odvodzujú od cirkvi a cirkevné školy, ktoré si toto zastúpenie zvolili.
 
Aby mohol byť Váš podnet vybavený, je potrebné aby obsahoval nasledovné informácie:
1. Vaše meno a priezvisko, bydlisko (aby vás bolo možné jednoznačne identifikovať, v prípade potreby si prevádzkovateľ môže vyžiadať ďalší osobný údaj na jedinečnú identifikáciu žiadateľa)
2. Jasné a presné formulovanie, čoho sa vo vzťahu k osobným údajom domáhate.
 
Na anonymné podnety zodpovedná osoba neprihliada. Zodpovedná osoba neprihliada ani na podnety, z ktorých nie je zrejmé, čoho sa žiadateľ domáha.

 
Právo na výmaz osobných údajov v kontexte Cirkvi
 
Právo na výmaz osobných údajov nie je absolútne. Podľa účinných právnych noriem musia byť na skutočný výmaz (zničenie, zmazanie) splnené určité podmienky. Vzhľadom na účely a právne základy, na ktorých boli osobné údaje spracúvané, existuje niekoľko režimov.
 
V kontexte Katolíckej cirkvi na Slovensku úplné „vymazanie (zničenie)“ osobných údajov je možné pre rôzne druhy údajov, ktoré boli v prostredí Cirkvi zbierané na základe súhlasu; prípadne na inom právnom základe, ktorý už nie je relevantný alebo účel ich spracúvania pominul. Napríklad ide o zoznamy z farských akcií, ktoré už sa uskutočnili, alebo údaje o upratovacích skupinách v kostole, ktoré už sú neaktuálne, či  minulé zoznamy účastníkov sv. omší na základe protipandemických opatrení, ktoré boli v zákonom stanovenej lehote skartované, a pod. V takýchto a obdobných prípadoch má osoba právo domáhať sa skutočného zničenia osobných údajov a môže tak učiniť svojou žiadosťou podanou zodpovednej osobe, kontakt tu:
https://gdpr.kbs.sk/obsah/sekcia/h/cirkev/p/zodpovedna-osoba.
 
Katolícka cirkev na Slovensku však spracúva aj osobné údaje v súvislosti s vysluhovaním cirkevných sviatostí. Ide o faktografické záznamy vedené v tzv. cirkevných matrikách, kde sa napríklad zaznamenáva akt krstu, akt prijatia sviatosti manželstva a pod. V tomto prípade však možno konštatovať, že právo na výmaz osobných údajov nie je absolútne a v týchto prípadoch má každá registrovaná cirkev na Slovensku, a teda aj Katolícka Cirkev, legitímne právo na vedenie týchto zápisov bez ohrozenia ich zničenia alebo vymazania.
 
Prečo je tomu tak? Pretože samotné Nariadenie o ochrane osobných údajov, ľudovo známe pod skratkou „GDPR“ stanovuje podmienky, kedy sa osobné údaje nezmazávajú, neničia. Relevantné dôvody pre Katolícku cirkev na Slovensku sú, že osobné údaje sú potrebné pre účely, na ktoré sa pôvodne získali; v niektorých prípadoch sa vedú pre splnenie povinnosti, ktorú vyžadujú osobitné právne predpisy; ďalej pre účely archivácie, vedeckého alebo historického výskumu a na štatistické účely, a na preukazovania, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov.  Konkrétne, podľa nariadenia „GDPR“ má Katolícka cirkev na Slovensku právo viesť aj osobné údaje členov alebo bývalých členov.
 
V praxi to znamená, že cirkevná krstná matrika obsahuje historické a faktografické záznamy, že určité plnoleté fyzické osoby priniesli maloleté dieťa ku krstu, za účasti svedkov resp. že sa dospelá fyzická osoba slobodne rozhodla prijať sviatosť krstu. O tomto sa vyhotoví historický záznam (zápis), ktorý pre ochranu práv a záujmov všetkých zainteresovaných strán, nie je možné fyzicky zlikvidovať. Preto následne, pokiaľ dotknuté osoby žiadajú tzv. „vystúpenie z cirkvi“ podľa cirkevných noriem, po úspešnom procese sa v matrike vyhotoví cirkevný záznam, že k takémuto odpadnutiu od cirkvi došlo. Je logické, že daný záznam musí byť evidovaný, nakoľko by nebolo v budúcnosti preukázateľné, že táto osoba o akt odpadnutia žiadala a ako bol procesne ukončený. Samotné dotknuté osoby sa po rokoch domáhajú „potvrdenia, že prestali byť členmi cirkvi“ a je teda logické, že takéto potvrdenie môže Cirkev vydať len vtedy, ak má o ňom záznam. Inak by nebolo možné rozlíšiť, či daná osoba niekedy bola súčasťou Cirkvi prostredníctvom krstu a odpadla od Cirkvi alebo či daná osoba ani nikdy nebola cirkevne pokrstená. Uvedené analogicky platí aj pre ostatné cirkevné sviatosti. Špecifikom je však aj sviatosť manželstva, ktorej vyslúženie má zároveň účinky aj pre účely štátneho práva a preto nie je možné informáciu o prijatej sviatosti manželstva pred Katolíckou cirkvou vymazať zo záznamov.                                                                                                      
 
Je potrebné zdôrazniť, že cirkevné matriky nie sú prístupné tretím osobám, a informácie z nich nie sú verejne prístupné. Výpis z informácií z cirkevnej matriky je oprávnená dostať len osoba, ktorej sa dané informácie týkajú, a to len po dôkladnom preverení jej totožnosti.
 
Na základe uvedených dôvodov sa všetkým dotknutým osobám, ktoré žiadajú Katolícku cirkev o „výmaz“ osobných údajov špecificky z matrík alebo žiadajú o „vystúpenie z cirkvi a vymazanie údajov“, zasiela táto informácia, spolu aj s rozsiahlejším a obšírnejším vysvetlením s odkazom na príslušné právne predpisy. V prípade objektívne zmazateľných údajov, ako bolo uvedené na začiatku tohto textu, Cirkev pristúpi ku skutočnému výmazu, zničeniu údajov.
 
Komplexnú právnu argumentáciu ohľadne práva na výmaz osobných údajov v prostredí Cirkvi si môžete stiahnuť na tomto linku.
 
V prípade, že požiadate Cirkev o tzv. vystúpenie z Cirkvi, príslušný kňaz v mieste Vášho aktuálneho bydliska, pokiaľ sa mu preukážete dokladom totožnosti a krstným listom, prípadne požiadate písomne s notársky overeným podpisom, bude postupovať podľa cirkevného práva. Avšak z pohľadu výmazu osobných údajov Vám bude zaslané len toto oznámenie, ktoré je zverejnené k nahliadnutiu a k informácii dostupnej pre všetkých.