Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska je oprávnená spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby aj vtedy, ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Tlačovej kancelárii KBS uvedené vyplýva z predmetu jej činnosti. Tlačová kancelária KBS rešpektuje právo dotknutých osôb na ochranu osobnosti ako aj právo na ochranu súkromia.
Svoj súhlas so spracovaním zadanej emailovej adresy môžem kedykoľvek odvolať odhlásením sa cez rovnaký formular, ktorým prebehlo prihlásenie. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely.
Mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z. U prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Zadaná emailová adresa nebude poskytnutá iným príjemcom bez môjho súhlasu.

Akreditácia novinárov

Pre účely akreditácie novinárov na požadované podujatia berú dotknuté osoby na vedomie, že požadované osobné údaje v akreditačnom formulári sa spracúvajú pre účely plnenia zmluvy, ktorou je akreditácia na dané podujatie. Rozsah spracúvaných údajov je uvedený v akreditačnom formulári. Osobné údaje sú uchovávané po nevyhnutnú dobu vyplývajúcu z osobitných právnych predpisov ako aj pre archivačné a štatistické účely.

Všetky odoslané citlivé dokumenty sú chránené pred únikom našimi  zmluvnými systémami, ktoré spĺňajú certifikačné normy IT bezpečnosti. (zabezpečuje firma Inviton.eu)
Vyžadujeme ich od Vás z dôvodu zabezpečenia absolútnej bezpečnosti  podujatia, ako aj Vás novinárov, a teda aby sa do priestorov určených pre akreditované osoby nedostali cudzie nepovolané osoby.

Zodpovedná osoba


The Press office of the Conference of Bishops of Slovakia is entitled to process personal data without the consent of the data subject, even if the processing of personal data is necessary for the needs of informing the public by mass media in accordance with generally binding legal regulations of the Slovak Republic. The Press office acts in the margins of its accredited activities. The Press office respects the right of the data subject to the protection of personality as well as the right to the protection of privacy.
I can revoke my consent to the processing of the entered email address at any time by logging out using the same form as the login. Withdrawal of consent does not affect the lawfulness of the processing of personal data based on consent prior to its revocation. The personal data provided may be further processed for archiving and statistical purposes.
I have the right to request from the data controller access to the personal data provided, the right to correct personal data, the right to delete personal data, the right to restrict the processing of personal data, the right to object to the processing of personal data, the right to transfer personal data, the right to initiate proceedings under the Act 18/2018 Coll. The data controller does not perform profiling. The data controller may also process the provided personal data through another processor. The entered email address will not be provided to other recipients without my consent.

Special rules for Accreditation of Journalists

For the purposes of the accreditation of journalists, all data subjects are informed that all their personal data requested in the form and provided are processed for the purpose of  the performance of a contract to be accredited for the requested events.
Personal data shall be processed in the extent of the accreditation form. All personal data are processed only within the necessary time limit based on the national law as well as for the purposes of archives and statistics.

Data Protection Officer