Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre účely organizovania konferencií a iných podujatí Konferenciou biskupov Slovenska, Kapitulská 11, Bratislava, IČO 00684325 
 
Pri všetkých podujatiach organizovaných prostredníctvom Generálneho sekretariátu Konferencie biskupov Slovenska prevádzkovateľ zachováva záväzné zásady ochrany osobných údajov.
 
Prihlasovanie na podujatia prebieha prostredníctvom vyplnenia formuláru na platforme google.docs alebo zaslaním prihlasovacieho emailu alebo osobne na podujatí, a to v závislosti od podmienok konkrétneho podujatia.
 
Dotknutá osoba berie na vedomie, že pre účely zorganizovania konferencie alebo iného podujatia vrátane zabezpečenia bezpečnosti osôb a majetku je nevyhnuté poskytnúť prevádzkovateľovi osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresu inštitúcie/pracoviska/bydliska podľa rozhodnutia dotknutej osoby, telefonický a/alebo emailový kontakt, dietetické preferencie. Dotknutá osoba berie na vedomie, že v prípade platenia konferenčného poplatku prevádzkovateľ páruje uhradenú platbu s poskytnutými osobnými údajmi pre účely organizácie konferencie a vedenia účtovníctva. Dotknutá osoba berie na vedomie, že poskytnuté osobné údaje môže prevádzkovateľ ďalej spracovať na archivačné a štatistické účely.
 
Dotknutá osoba berie na vedomie, že má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z.. Dotknutá osoba berie na vedomie, že u prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu a že poskytnuté osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez súhlasu. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Zodpovedná osoba je uvedená 
na tomto mieste.

Dotknutá osoba môže súhlasiť s ďalším spracovaním poskytnutých osobných údajov pre účely informovania o ďalších podujatiach prevádzkovateľa, zasielanie dokumentov, zborníkov, tlačových a iných informácií po konkrétnom podujatí. Poskytnutý súhlas na tieto účely je možné kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje na základe súhlasu môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely.


 

Vzor poučenia a súhlasu pre naše podujatia: 
 
Poučenie

Dotknutá osoba svojim prihlásením potvrdzuje, že sa oboznámila so zásadami spracúvania osobných údajov pre účely tohto podujatia tu: https://gdpr.kbs.sk/obsah/sekcia/h/ina-pravnicka-osoba/p/gs-kbs
 
Súhlas
 
Dotknutá osoba súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov aj po skončení podujatia za účelom kontaktovania alebo posielania informačných správ od prevádzkovateľa. (samostatné zaškrtávacie políčko)