Prevádzkovateľ: Katolícka cirkev v Slovenskej republike
 
Vzťahy medzi Katolíckou cirkvou v Slovenskej republike a Slovenskou republikou upravuje Základná zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou. Katolícku cirkev v Slovenskej republike reprezentujú Rímskokatolícka cirkev a Gréckokatolícka cirkev, tak ako sú zaregistrované na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.
 
Slovenská republika a Svätá stolica vzájomne uznávajú právnu subjektivitu druhej strany, ako aj všetkých právnických osôb a fyzických osôb, ktoré ju majú podľa právneho poriadku Slovenskej republiky alebo podľa kánonického práva.
 
Zodpovedná osoba:
 
Tím ochrany osobných údajov pozostávajúcu z odborníkov z oblasti vnútroštátneho a európskeho práva, informačných technológií a cirkevného práva.
 
Poštový kontakt:
Konferencia biskupov Slovenska
Kapitulská 11
P.O.BOX 113
814 99 Bratislava
 
IČO: 00684325
DIČ: 2020804841
 
Spoločný e-mail na tím ochrany osobných údajov: dpo @ kbs.sk
Telefónny kontakt na sekretariát (prepojí na konkrétnu poverenú osobu): +421 2 59 20 65 01
 
Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov sú uverejnené na stránke Záväzné predpisy (RKC) a na stránke Záväzné predpisy (GKC).
 
Informácie pre dotknuté osoby sú podrobne uverejnené na stránke Informácie pre dotknuté osoby.
 
Osobitné pravidlá pre účely Synody a synodálneho procesu
 
1. Účel spracúvania osobných údajov:
Všetky osobné údaje uvedené v registračných formulároch od diecéznych koordinátorov, farských koordinátorov a moderátorov sú vyžadované výlučne pre účely uskutočnenia, organizácie a koordinácie synodálneho procesu.
 
Všetky osobné údaje uvedené v registračných formulároch od  laikov  sú vyžadované výlučne pre účely účasti laikov na synodálnom procese po ich dobrovoľnej registrácii.
 
2. Právny základ spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje uvedené v registračnom formulári sú vyžadované výlučne v rozsahu na splnenie vyššie definovaného účelu a teda právnym základom je plnenie zmluvy o účasti na synodálnom procese.
 
Informácie dotknutej osobe o jej právach:
Máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z. U prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu. 
 
Likvidácia osobných údajov:
Osobné údaje budú zničené v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov ihneď, ako pominie účel ich spracovania, najmä však po skončení synodálneho procesu.
 
Osobné údaje prihlásených osôb sú spracúvané v zmysle Závázných predpisov Cirkvi https://gdpr.kbs.sk/obsah/sekcia/h/cirkev/p/zavazne-predpisy-rkc .