Osobitné pravidlá pre účely návštevy Svätého Otca na Slovensku
 
1. Účel spracúvania osobných údajov: 
1.A Všetky osobné údaje účastníkov podujatí sú vyžadované výlučne pre účely registrácie a umožnenie zúčastnenia sa na vybranom podujatí so Svätým Otcom.
1.B Všetky osobné údaje dobrovoľníkov sú vyžadované výlučne pre účely realizácie dobrovoľníckej činnosti na vybranom podujatí so Svätým Otcom.
1.C Všetky osobné údaje novinárov sú vyžadované výlučne pre účely akreditácie novinárov na vybrané podujatia so Svätým Otcom a zabezpečenie bezpečnosti daných podujatí.
 
2. Právny základ spracúvania osobných údajov:
1.A Osobné údaje uvedené v registračnom formulári sú vyžadované výlučne v rozsahu na splnenie vyššie definovaného účelu a umožnenie zúčastnenia sa na vybranom podujatí so Svätým Otcom a teda právnym základom je plnenie zmluvy o účasti na vybranom podujatí na základe definovaných podmienok umožnenia účasti na vybranom podujatí.
Osobné údaje v rozsahu rodného čísla vyžaduje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Národné centrum zdravotníckych informácií na preverenie, či daná osoba spĺňa podmienky registrácie a zúčastnenia sa účastníkov na vybranom podujatí so Svätým Otcom. V prípade, že uvedené štátne orgány nebudú ďalej požadovať uvádzanie rodného čísla, prevádzkovateľ ihneď prestane tento údaj vyžadovať v registračnom formulári. Alternatívou pre osoby, ktoré nemajú rodné číslo, je nascanovaný GreenPass a účel jeho použitia je rovnaký, teda preverenie, či daná osoba spĺňa podmienky registrácie a zúčastnenia sa účastníkov na vybranom podujatí so Svätým Otcom. Rodné číslo alebo GreenPass bude spárované s ostatnými údajmi uvedenými vo formulári pre účely identifikácie konkrétnej osoby.
1.B Osobné údaje uvedené v registračnom formulári sú vyžadované výlučne v rozsahu na splnenie vyššie definovaného účelu a teda právnym základom je plnenie zmluvy o dobrovoľníckej činnosti na vybranom podujatí.
Osobné údaje v rozsahu rodného čísla vyžaduje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Národné centrum zdravotníckych informácií na preverenie, či daná osoba spĺňa podmienky registrácie a podmienky dobrovoľníctva na vybranom podujatí so Svätým Otcom. V prípade, že uvedené štátne orgány nebudú ďalej požadovať uvádzanie rodného čísla, prevádzkovateľ ihneď prestane tento údaj vyžadovať v registračnom formulári.
1.C Osobné údaje uvedené v registračnom formulári sú vyžadované výlučne v rozsahu na splnenie vyššie definovaného účelu a teda právnym základom je plnenie zmluvy o účasti na vybranom podujatí ako akreditovaný novinár.
Osobné údaje v rozsahu rodného čísla vyžaduje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Národné centrum zdravotníckych informácií na preverenie, či daná osoba spĺňa podmienky akreditácie na vybranom podujatí so Svätým Otcom. V prípade, že uvedené štátne orgány nebudú ďalej požadovať uvádzanie rodného čísla, prevádzkovateľ ihneď prestane tento údaj vyžadovať v registračnom formulári.
Skeny dokladov vyžadujeme z dôvodu bezpečnosti, aby sa medzi akreditované osoby nedostali nepovolané osoby.
Všetky odoslané citlivé dokumenty a informácie sú uložené a spracúvané na informačných systémoch KBS a prevádzkovateľov registračnej platformy, ktoré spĺňajú požiadavky ochrany osobných údajov a informačnej bezpečnosti u zmluvných dodávateľov, ktorými sú Inviton a Predpredaj.sk.
 
Informácie dotknutej osobe o jej právach:
Máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z. U prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov prevádzkovateľ vykonáva aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa, ktorými sú zmluvné subjekty Inviton a Prepredaj.sk. 
 
Likvidácia osobných údajov:
Osobné údaje budú zničené v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov ihneď, ako pominie účel ich spracovania, nie však neskôr ako 14 dní po skončení podujatia.

Dotknutá osoba berie na vedomie, že z daného podujatia je vyhotovovaný audiovizuálny záznam.