Osobitné pravidlá pre účely Registrácie ubytovacích kapacít na pomoc utečencom z Ukrajiny na území SR

 
1. Účel spracúvania osobných údajov: 
Všetky osobné údaje sú vyžadované výlučne pre účely registrácie ubytovacích kapacít na pomoc utečencom z Ukrajiny na území SR
 
2. Právny základ spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje uvedené v registračnom formulári sú vyžadované výlučne v rozsahu na splnenie vyššie definovaného účelu na základe konkludentného súhlasu osoby, ktorá vyplnením formuláru súhlasí, aby bola kontaktovaná pre poskytnutie pomoci utečencom z Ukrajiny na území SR
 
Osoba môže kedykoľvek svoj súhlas s pomocou pre utečencov z Ukrajiny odvolať a to zaslaním emailu na registracia.ubytovania@kbs.sk alebo na dpo@kbs.sk.
 
3. Rozsah údajov je daný obsahom samotného formulára a môže sa podľa potreby v čase meniť.
 
4. Osobné údaje z informačného systému sú poskytované sprostredkovateľom, ktorými sú Slovenská katolícka charita, Kapitulská 308/18
814 15 Bratislava, IČO: 00179132, Maltézska pomoc Slovensko, Kapitulská 9
811 01 Bratislava, Slovensko a jednotlivé diecézne charity.
 
Informačný systém a jeho ochranu zabezpečuje  Inviton, s.r.o., Nové Záhrady I. 11 821 05 Bratislava, IČO 47 420 537.
 
5. Informácie dotknutej osobe o jej právach:
Máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z. U prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov prevádzkovateľ vykonáva aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa, ktorými sú zmluvné subjekty Inviton a Prepredaj.sk. 
 
Likvidácia osobných údajov:
Osobné údaje budú zničené v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov ihneď, ako pominie účel ich spracovania.