Často kladené otázky
 
1. Môžem posielať osobné údaje dotknutej osoby emailom?
 
V zásade platí, že osobné údaje nesmú byť súčasťou nezabezpečenej emailovej komunikácie. V cirkevnom prostredí je bezpečné používať uzavreté komunikačné systémy partikulárnych cirkví (napríklad ecclesia.sk, nrb.sk). Nie je možné pre tieto účely používať osobné/súkromné emailové schránky (gmail, hotmail, post, pobox, centrum a pod.) mimo informačných systémov partikulárnych cirkví. V prípade potreby sa obráťte na kontakty uvedené v sekcii Informačné technológie na stránke gdpr.kbs.sk.
 
2. Kto je to zodpovedná osoba? Má farnosť alebo diecéza /eparchia povinnosť stanoviť zodpovednú osobu?
 
Zodpovednou osobou pre celú Katolícku cirkev, teda pre všetky farnosti, diecézy, eparchie je Konferencia biskupov Slovenska. Farnosť, diecéza, eparchia je povinná uvádzať na svojich webových stránkach kontakt na gdpr.kbs.sk. Môže napríklad uviesť „Ochrana osobných údajov“ alebo „Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov“ a pod tento názov dá link na gdpr.kbs.sk
 
3. Môžem zverejňovať fotografie kňazov napríklad v schematizme, na webstránke?

Vo vzťahu k zverejňovaniu fotografií osôb v duchovnej službe definovaných v zmysle čl. IV, ods. 1 písm. a) Zabezpečenia ochrany osobných údajov ako klerici, zasvätené osoby a osoby pripravujúce sa na duchovnú službu platí, že je možné zo strany cirkevných subjektov bez písomného súhlasu týchto osôb verejne zverejňovať fotografie týchto osôb pre účely schematizmov, informovania na cirkvou zriadených webstránkach alebo tlačených časopisoch za súčasného zachovania dôstojnosti osoby na konkrétnej fotografii. Napriek skutočnosti, že tieto osoby sú v zmysle právnych predpisov o ochrane osobných údajov aj v postavení zamestnancov, zároveň pre vnútorné a pastoračné potreby cirkvi majú byť tieto osoby verejne známymi osobami.
 
4. Vydávam časopis. Ako mám zabezpečiť ochranu osobných údajov predplatiteľov?
 
V časopise alebo prihláške na predplatné umiestnite nasledovný text poučenia:
Vydavateľ časopisu spracúva mnou poskytnuté osobné údaje na účely zasielania predplateného časopisu. Predplatiteľom sa stávam zaplatením určenej sumy. Mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z.. U prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Beriem na vedomie, že moje osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez môjho súhlasu.
 
5. Vydávam časopis. Ako mám zabezpečiť ochranu osobných údajov vo vzťahu k fotografiám?

Bežné zábery davu ľudí z verejnej akcie môže vydavateľ časopisu zverejňovať ako doposiaľ, teda bez súhlasu osôb na fotke.
 
Ak mi pošle fotografie na zverejnenie sám rodič, môžem ich zverejniť, pretože svojim zaslaním dáva rodič najavo, že chce zverejniť fotografie svojho dieťaťa.
Ak mi zašle fotografie zo sviatosti externá fotografická firma, musím preveriť, či má táto firma súhlas od dotknutých osôb na poskytnutie fotografií vášmu vydavateľstvu a zverejnenie. Ak toto neviem zistiť, fotografie nezverejňujem, ak si neviem sám vyžiadať súhlas od týchto osôb.
Ak mi zašle fotografie zo sviatosti kňaz, preverím, či rodičia dotknutých detí udelili kňazovi súhlas na zverejnenie fotografií vo vašom časopise. Ak nie, tak fotografie nezverejním.
Vo všeobecnosti môžem zverejňovať fotografie, ak neporušujem autorské práva autorov (z platenej databanky a pod.). 
 
6. Môžem zverejňovať fotografie zosnulých osôb pri spomienkach?
 
Súhlas so spracovaním udeľujú blízke žijúce osoby, teda ak osoba výslovne požiada o zverejnenie spomienky s osobnými údajmi a fotkou ich zosnulého príbuzného, tento akt je sám o sebe súhlasom so zverejnením.
 
7. Môžem zverejňovať fotografie žijúcich osôb pri jubileách na požiadanie?
 
V prípade žiadosti o blahoželanie verejne prostredníctvom časopisu, webu a podobne musím zabezpečiť, že osoba, ktorá mi poskytla osobné údaje niekoho iného vrátane fotografie, má na to súhlas od dotknutej osoby. Môžem to zabezpečiť podpisom/odsúhlasením emailom nasledovného vyhlásenia: „Objednávateľ služby o zverejnenie jubilea vyhlasuje, že má udelený súhlas od dotknutej osoby, ktorej osobné údaje a fotografiu zaslala za účelom jubilea. Objednávateľ služby preberá na seba zodpovednosť za porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osoby.“
 
8. Ako zabezpečím ochranu osobných údajov darcov?
 
V zásade platí, že bez súhlasu darcu nemám oprávnenie zverejňovať jeho meno, priezvisko prípadne iné údaje, výšku poskytnutej sumy, a to ani ak ide o účel verejného poďakovania darcom, pretože verejné poďakovanie nie je súčasťou darovacej zmluvy. Zoznam darcov samozrejme môžem viesť pre účely účtovníctva, štatistické a archivačné účely, prípadne iné zákonné požiadavky vyplývajúce z osobitných predpisov.
V prípade, že si chcem viesť zoznam darcov pre účely ich verejného oznámenia či poďakovania, môžem tak učiniť iba vtedy, ak mi darovací systém umožňuje, aby darca vyjadril súhlas s takýmto zverejňovaním. Teda, ak mám formulár na darovanie na svojej webstránke, kde darca vypĺňa aj osobné údaje o sebe (meno, priezvisko, email, iný kontakt), musím zabezpečiť možnosť udelenia súhlasu pre účely verejného poďakovania alebo zverejnenia údajov darcu.
V prípade, že mi príde finančný dar iba platbou na účet od konkrétnej osoby, nemám oprávnenie verejne uvádzať osobné údaje darcu, ani ho kontaktovať s prípadným poďakovaním.
 
9. Opatrenia pre bohoslovcov
 
V zmysle čl. V ods. 8 je prevádzkovateľ je povinný do administratívnych podkladov pri prvej žiadosti osôb o pôsobenie v duchovnej službe zahrnúť nasledovnú formuláciu: „Dotknutá osoba svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámila s princípmi ochrany osobných údajov Rímskokatolíckej cirkvi v Slovenskej republike.“ Odporúčame to vložiť do prihlášky; do pracovnej zmluvy nie je už ďalej potrebné toto vyhlásenie uvádzať, keďže ide o interný záväzný predpis Cirkvi)

10. Aké údaje môžem zverejňovať o zamestnancoch?
 
Prevádzkovateľ, ktorý je zamestnávateľom dotknutej osoby, je oprávnený poskytovať jej osobné údaje alebo zverejniť jej osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenia, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresu elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa, ak je to potrebné v súvislosti s plnením pracovných povinností, služobných povinností alebo funkčných povinností dotknutej osoby. Poskytovanie osobných údajov alebo zverejnenie osobných údajov nesmie narušiť vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť dotknutej osoby. Teda, fotografiu laického zamestnanca môžem zverjeniť len s jeho súhlasom.

11. Ako postupovať v prípade nulity manželstva z pohľadu výpisov z matrík, aby boli dodržané pravidlá ochrany osobných údajov?
 
Mala by byť zachovaná zásada, že informácie z matriky sa vydávajú iba tej dotknutej osobe, ktorej sa výpis týka, alebo na základe splnomocnenia dotknutou osobou. V ostatných prípadoch odporúčame, aby výpis z matriky "nešiel mimo cirkev", teda aby si priamo kancelária tribunálu vyžiadala výpis z matriky na základe údajov, ktoré zistí zo sobášneho listu, ktorý predloží druhá dotknutá strana.