KBS
Prevádzkovateľ: Katolícka cirkev v Slovenskej republike
 
Vzťahy medzi Katolíckou cirkvou v Slovenskej republike a Slovenskou republikou upravuje Základná zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou. Katolícku cirkev v Slovenskej republike reprezentujú Rímskokatolícka cirkev a Gréckokatolícka cirkev, tak ako sú zaregistrované na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.
 
Slovenská republika a Svätá stolica vzájomne uznávajú právnu subjektivitu druhej strany, ako aj všetkých právnických osôb a fyzických osôb, ktoré ju majú podľa právneho poriadku Slovenskej republiky alebo podľa kánonického práva.
 
Zodpovedná osoba:
 
Tím ochrany osobných údajov pozostávajúcu z odborníkov z oblasti vnútroštátneho a európskeho práva, informačných technológií a cirkevného práva.
 
Poštový kontakt:
Konferencia biskupov Slovenska
Kapitulská 11
P.O.BOX 113
814 99 Bratislava
 
IČO: 00684325
DIČ: 2020804841
 
Spoločný e-mail na tím ochrany osobných údajov: dpo @ kbs.sk
Telefónny kontakt na sekretariát (prepojí na konkrétnu poverenú osobu): +421 2 59 20 65 01
 
Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov sú uverejnené na stránke Záväzné predpisy (RKC) a na stránke Záväzné predpisy (GKC)
 
Informácie pre dotknuté osoby sú podrobne uverejnené na stránke Informácie pre dotknuté osoby.
 
Osobitné pravidlá pre účely návštevy Svätého Otca na Slovensku
 
1. Účel spracúvania osobných údajov: 
1.A Všetky osobné údaje účastníkov podujatí sú vyžadované výlučne pre účely registrácie a umožnenie zúčastnenia sa na vybranom podujatí so Svätým Otcom.
1.B Všetky osobné údaje dobrovoľníkov sú vyžadované výlučne pre účely realizácie dobrovoľníckej činnosti na vybranom podujatí so Svätým Otcom.
1.C Všetky osobné údaje novinárov sú vyžadované výlučne pre účely akreditácie novinárov na vybrané podujatia so Svätým Otcom a zabezpečenie bezpečnosti daných podujatí.
 
2. Právny základ spracúvania osobných údajov:
1.A Osobné údaje uvedené v registračnom formulári sú vyžadované výlučne v rozsahu na splnenie vyššie definovaného účelu a umožnenie zúčastnenia sa na vybranom podujatí so Svätým Otcom a teda právnym základom je plnenie zmluvy o účasti na vybranom podujatí na základe definovaných podmienok umožnenia účasti na vybranom podujatí.
Osobné údaje v rozsahu rodného čísla vyžaduje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Národné centrum zdravotníckych informácií na preverenie, či daná osoba spĺňa podmienky registrácie a zúčastnenia sa účastníkov na vybranom podujatí so Svätým Otcom. V prípade, že uvedené štátne orgány nebudú ďalej požadovať uvádzanie rodného čísla, prevádzkovateľ ihneď prestane tento údaj vyžadovať v registračnom formulári. Alternatívou pre osoby, ktoré nemajú rodné číslo, je nascanovaný GreenPass a účel jeho použitia je rovnaký, teda preverenie, či daná osoba spĺňa podmienky registrácie a zúčastnenia sa účastníkov na vybranom podujatí so Svätým Otcom. Rodné číslo alebo GreenPass bude spárované s ostatnými údajmi uvedenými vo formulári pre účely identifikácie konkrétnej osoby.
1.B Osobné údaje uvedené v registračnom formulári sú vyžadované výlučne v rozsahu na splnenie vyššie definovaného účelu a teda právnym základom je plnenie zmluvy o dobrovoľníckej činnosti na vybranom podujatí.
Osobné údaje v rozsahu rodného čísla vyžaduje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Národné centrum zdravotníckych informácií na preverenie, či daná osoba spĺňa podmienky registrácie a podmienky dobrovoľníctva na vybranom podujatí so Svätým Otcom. V prípade, že uvedené štátne orgány nebudú ďalej požadovať uvádzanie rodného čísla, prevádzkovateľ ihneď prestane tento údaj vyžadovať v registračnom formulári.
1.C Osobné údaje uvedené v registračnom formulári sú vyžadované výlučne v rozsahu na splnenie vyššie definovaného účelu a teda právnym základom je plnenie zmluvy o účasti na vybranom podujatí ako akreditovaný novinár.
Osobné údaje v rozsahu rodného čísla vyžaduje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Národné centrum zdravotníckych informácií na preverenie, či daná osoba spĺňa podmienky akreditácie na vybranom podujatí so Svätým Otcom. V prípade, že uvedené štátne orgány nebudú ďalej požadovať uvádzanie rodného čísla, prevádzkovateľ ihneď prestane tento údaj vyžadovať v registračnom formulári.
Skeny dokladov vyžadujeme z dôvodu bezpečnosti, aby sa medzi akreditované osoby nedostali nepovolané osoby.
Všetky odoslané citlivé dokumenty a informácie sú uložené a spracúvané na informačných systémoch KBS a prevádzkovateľov registračnej platformy, ktoré spĺňajú požiadavky ochrany osobných údajov a informačnej bezpečnosti u zmluvných dodávateľov, ktorými sú Inviton a Predpredaj.sk.
 
Informácie dotknutej osobe o jej právach:
Máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z. U prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov prevádzkovateľ vykonáva aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa, ktorými sú zmluvné subjekty Inviton a Prepredaj.sk. 
 
Likvidácia osobných údajov:
Osobné údaje budú zničené v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov ihneď, ako pominie účel ich spracovania, nie však neskôr ako 14 dní po skončení podujatia.

Dotknutá osoba berie na vedomie, že z daného podujatia je vyhotovovaný audiovizuálny záznam.